Medicatieveiligheid voor jou

Medicatieveiligheid voor jou

Disclaimer

INLEIDING

De Website mijnmedicijn.nl (hierna: “Website”) is eigendom van Insight Pharma Services BV (hierna: “IPS”). Door deze Website te bezoeken of de hierop gepubliceerde Informatie te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en doet u afstand van alle mogelijke vorderingen tegen IPS en haar medewerkers die mogelijk voortvloeien uit uw gebruik van deze Website en/of van de Content. Onder Content wordt begrepen maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal, namen, logo’s, handelsmerken en dienstmerken.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel de grootst mogelijke aandacht en zorg wordt besteed aan de Content is het desalniettemin mogelijk dat er in de Content onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De Content is geschreven in beknopte vorm, heeft veelal betrekking op geregistreerde medicijnen en is beslist niet uitputtend. Het dient niet als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden Content kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. IPS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek aan deze Website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze Website te kunnen raadplegen. Noch is IPS verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de Content. IPS is derhalve niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de besproken producten, inhoud van de informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze Website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven.

Alle uitingen die forumleden of bezoekers (hierna gezamenlijk: “Bezoekers”) op de Website kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de Bezoeker. De Bezoeker garandeert dat de op de Website geplaatste informatie correct, accuraat en niet misleidend is. De Bezoeker garandeert dat met het plaatsen van informatie op de Website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten of overigens onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld.
De door de Bezoekers op de Website geplaatste berichten en/of reacties betreffen uitsluitend de mening van de Bezoekers en niet die van IPS. IPS behoudt zich het recht voor meningen en reacties van Bezoekers van de Website te weren of te verwijderen indien en voor zover de Bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Het plaatsen van bedreigende, beledigende, belasterende, te schande makende, immorele of anderszins illegale inhoud op deze Website of het verzenden van bedreigende, beledigende, belasterende, te schande makende, immorele of anderszins illegale inhoud vanuit deze Website is verboden. IPS kan ten aller tijde naar eigen inzicht, berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Op deze Website staan mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden waarover IPS geen invloed uitoefent. IPS is op generlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van of links op dergelijke websites van derden. De links op deze websites worden alleen voor het gemak aangeboden en dienen niet te worden opgevat als goedkeuring van de inhoud of de aanbieder van de gelinkte website door IPS. IPS is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van derden die naar deze websites linken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven is alle Content eigendom van IPS en/of met haar verbonden ondernemingen of licentiegevers. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht en databankenrecht, op de Content berusten uitsluitend bij IPS of haar licentiegevers. De Content mag uitsluitend worden aangewend voor informeel, persoonlijk en eigen gebruik Het is u niet toegestaan (delen van) de Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, opnieuw te verzenden, te verspreiden, te wijzigen, aan te vullen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of rond te sturen.

OVERIGE

Alle gegevens of materiaal/informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot suggesties, visies, commentaar, ideeën en opmerkingen, die u IPS doet toekomen, worden door IPS als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk beschouwd en is IPS gerechtigd daarvan onbeperkt gebruik te maken voor alle mogelijke al dan niet commerciële doeleinden zonder de aanbieder ervan enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.