ISO 27001

Hét onafhankelijke platform voor het delen van ervaringen met medicijnen

Hét onafhankelijke platform voor het delen van ervaringen met medicijnen

Privacyverklaring


INLEIDING
Insight Pharma Services BV (hierna aangeduid als: "IPS") is een dienstverlener op het gebied van gebruikersinformatie over medicijnen. IPS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, potentiële klanten en die van haar bezoekers en deelnemers van haar websites (hierna: “Websites”), waaronder de website mijnmedicijn.nl, van essentieel belang is. De informatie die IPS over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IPS houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil IPS duidelijk maken waarom IPS bepaalde persoonsgegevens verwerkt, de wijze waarop IPS tracht om uw privacy beschermen en onder welke voorwaarden IPS uw persoonsgegevens mogelijk aan derden verstrekt.

VERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
    Insight Pharma Services BV
    Rembrandtlaan 26B
    3723 BJ Bilthoven
    Telefoon: 0031652351282
    E-mailadres: info@mijnmedicijn.nl

COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
IPS heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en zijn te raadplegen op het Internet via cpbweb. Zoek bij ‘naam’ op ‘Insight Pharma Services’. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan IPS niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt verstrekken. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde IPS-diensten is het echter wel nodig dat u uw persoonsgegevens verstrekt.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
IPS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Om de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening mogelijk te maken;
  • Om klanten, potentiële klanten, bezoekers en deelnemers van de Websites en zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van IPS, rekening houdend met hun interesses en voorkeuren;
  • Om misbruik te kunnen voorkomen;
  • Om deelnemers in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen op de websites;
  • Om te komen tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten;
  • Om de betrokkene een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • Om haar Websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Om te voldoen aan de op IPS rustende wet- en regelgeving.
IPS bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Tevens kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

SOORTEN GEGEVENS
In het kader van onze (interactieve) dienstverlening of wanneer u bijvoorbeeld Websites bezoekt, wanneer u zich registreert als deelnemer van de Websites, wanneer u uw interesses opgeeft of wanneer u anderszins contact heeft met IPS, legt IPS persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of persoonlijke interesses. IPS verwerkt tevens het IP-adres van uw computer. Het IP-adres is een uniek nummer dat automatisch aan uw computer is toegekend. IPS gebruikt uw IP-adres voornamelijk ten behoeve voor de controle op het aantal en soort meningen over medicijnen, en voor het opstellen van analyses en rapportages.

BIJZONDERE GEGEVENS
Soms heeft IPS vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan om medische gegevens, in het bijzonder om uw ervaringen met en het gebruik van bepaalde (merken) medicijnen. Deze persoonsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Voor het verwerken van deze medische persoonsgegevens en overige medische gegevens vragen wij uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming. De door u gegeven toestemming kunt u ten allen tijde weer intrekken.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
IPS kan in bijzondere gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor te hebben ontvangen, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van IPS te garanderen.
Indien en voor zover er medische gegevens worden verstrekt aan derden, zal dit enkel in geanonimiseerde vorm plaatsvinden.

ONDERZOEK
In het kader van onderzoek, kunt u ook benaderd worden door IPS voor deelname. Deelname hieraan is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Gegevens uit dit onderzoek zullen altijd op een geanonimiseerde wijze verwerkt worden.

COOKIES
Op de Websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie (via Google Analytics). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan IPS haar dienstverlening verder optimaliseren.

Wanneer u de Websites bezoekt kan IPS automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies helpen om de inhoud van de Websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen.

Met uw toestemming plaatsen de advertentienetwerken waar wij mee samenwerken, ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie op andere websites. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, zoals bij ons wellicht bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies worden dus gebruikt om er voor te zorgen dat advertenties voor u zo relevant mogelijk zijn, maar worden daarnaast ook gebruikt om te beperken hoe vaak een bepaalde advertentie aan u wordt weergegeven.

Indien u niet wilt dat IPS cookies gebruikt, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van de Websites en/of diensten beperken.

BEVEILIGING
IPS heeft haar ICT-infrastructuur, zoals databases, programmatuur en Websites, waarop persoonsgegevens worden verwerkt beveiligd. IPS maakt tevens gebruik van beheersprocedures om de gegevens nauwkeurig, actueel en compleet te houden. IPS handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

WEBSITES VAN DERDEN
Op de Websites wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. IPS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of de privacyverklaring) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze websites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die websites kunnen afwijken van de voorwaarden van IPS.

VRAGEN, VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
IPS wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen of klachten heeft over de manier waarop IPS met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

    Insight Pharma Services BV
    t.a.v. de privacycoördinator
    Rembrandtlaan 26B
    3723 BJ Bilthoven
Of stuur een e-mail naar info@mijnmedicijn.nl

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u uw gegevens wilt wijzigen of wit laten verwijderen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen per e-mail. Indien IPS niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan IPS u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal IPS het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet IPS verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

WIJZIGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING
De tekst van deze privacyverklaring kan door IPS worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. IPS adviseert u dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 september 2010.

Geef je mening over jouw medicijngebruik

Geniet van nieuwe muziek, apps, boeken en meer.

Deel jouw ervaringen over medicijngebruik en maak kans
op een cadeaukaart voor de
Google Playstore of de Appstore
t.w.v. 15 euro!


Geef je mening nu!
Appstore Cadeaukaart
Google Playstore Cadeaukaart